+420 736 647 273   |   ludek@ludekhalas.cz

Vaše projekční kancelář
vodohospodařských staveb

Naše služby
Pokračujte dále
Scrollujte níže

Seznamte se
Vodohospodářské stavby
jsou naší doménou

Potřebujete projekt na nový rybník, o kterém dávno sníte? Rádi Vám poradíme, jak na to a veškerou projektovou dokumentaci zajistíme. Vyhotovíme studii či investiční záměr, projektovou dokumentaci pro územní řízení a projekt pro stavební povolení. Vše bude vyhotoveno dle platného stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, dokumentace bude vypracována a členěna podle přílohy č.1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. z 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 z 28. února 2013. Projekt pro stavební povolení u jednodušších staveb bude rovnou sloužit jako realizační dokumentace či připravíme dle platné vyhlášky 230/2012 dokumentaci zadávací.

Na začátku je ovšem nejdůležitější podrobně prozkoumat danou lokalitu a provést veškeré přípravné práce. Především pak dokonalé prozkoumání konfigurace terénu a hydrotechnické posouzení a celkové vhodnosti začlenění daného díla do okolní krajiny. Zkrátka, je-li pozemek dostatečně velký, má patřičný spád a je k dispozici dostatek vody.

Projekty vodních nádrží a rybníků jsou naší doménou, ale rovněž nabízíme veškeré projekční a inženýrské práce v celém oboru vodohospodářských staveb.

Naše služby
Co pro Vás můžeme udělat

Projekty vodních nádrží

Hráze malých vodních nádrží se navrhují zásadně jako zemní. Výběr vhodného materiálu pro stavbu zemní hráze doporučuje zpravidla inženýrsko-geologický průzkum, jehož úkolem je nalézt v blízkosti...

Projekty rybníku

Při každém novém návrhu rybníka či vodní nádrže si musíme nejprve rozmyslet zda-li do daného terénního profilu se nám hodí nádrž průtočná (většinou pouze s čelní hrází) či obtoková nebo zcela boční.

Technický dozor stavby

Pro výstavbu vodních nádrží, rybníků, poldrů, mokřadů, revitalizací vodních toků a vodních tůní či obnově, odbahnění nebo rekonstrukci stávajících vodních nádrží, rybníků a obecně vodních děl provádíme kvalifikovaný TECHNICKÝ DOZOR STAVBY.

Projekty na obnovu a výstavbu mokřadů a vodních tůní

V rámci ochrany životního prostředí navrhujeme obnovu a výstavbu malých vodních ploch pro možnost zlepšení vodohospodářské, krajinotvorné i biologické funkce území.

Projekty revitalizace vodních toků

Revitalizací vodních toků se označují stavební opatření, při nichž jsou technicky upravená koryta opět nahrazována přírodě bližšími koryty. Při revitalizacích ve volné krajině je snaha co nejvíce..

Manipulační a provozní řády vodních děl

U stávajících nebo nových nádrží a rybníků nabízíme zpracování manipulačního a provozního řádu, zajištění zpracování podkladů pro kategorizace vodního díla..

Projekty na obnovu, rekonstrukci a odbahnění rybníků

Obnova a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží, včetně jejich hrází a funkčních objektů..

Projekty poldrů, akumulačních a retenčních nádrží

Navrhujeme v souladu s TNV 75 2415 suché nádrže, poldry a ostatní retenční a akumulační nádrže, posoudíme efektivitu výstavby poldru v dané lokalitě, navrhneme vhodnou velikost..

Projekty na rekonstrukci a opravu funkčních objektů vodních děl

Otevřený požerák s jednou dlužovou stěnou umožňuje výhradně vypouštění vody od hladiny a navrhují se pro nejmenší nádrže.

Pasporty vodních děl

Stavební úřad může nařídit vlastníku stavby, aby pořídil dokumentaci skutečného provedení stavby v případech, kdy nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu.

Projekty kanalizací a vodovodů

V rámci kanalizačních systémů nabízíme projekty gravitační i tlakové kanalizace, nebo kombinace včetně napojení na ČOV. Vypracování projektu oddílné i jednotné kanalizace včetně odlehčovacích komor a ostatních objektů stokové sítě.

Krátce o nás
Proč pracovat s námi?

Firma byla založena v roce 1996 jako fyzická osoba s předmětem podnikání projektová činnost ve výstavbě. Nyní se specializujeme především na projekty výstavby a obnovy rybníků, vodních nádrží a suchých poldrů. Dále na projekty revitalizace krajiny, vodní tůně, mokřady a projekty krajinného inženýrství jako celku.