+420 736 647 273   |   ludek@ludekhalas.cz

Naše práce
Projekty vodních nádrží

Hráze malých vodních nádrží se navrhují zásadně jako zemní. Výběr vhodného materiálu pro stavbu zemní hráze doporučuje zpravidla inženýrsko-geologický průzkum, jehož úkolem je nalézt v blízkosti navrhované nádrže lokality vhodných zemin, určit jejich fyzikálně-mechanické vlastnosti, objemy zeminy, těžitelnost zeminy atd.. Zatřídění a vhodnost zemin pro stavbu hráze uvádí ČSN 75 2410, která převzala rozdělení do skupin a tříd podle ČSN 73 1001.

Pro stavbu homogenních hrází obecně platí, že:

  • jsou vhodné jílovito-písčité zeminy s obsahem 50 až 70 % písku;
  • nepropustné jílové zeminy jsou nevhodné, protože tyto zeminy nevhodně reagují na vlhčení a vysychání. Při vlhčení rozbřídají, zvětšují svůj objem, po vysušení se smršťují, praskají a jsou náchylné na promrzání
  • zeminy nesmí obsahovat kořeny, pařezy, drny, které by vytvářely preferenční cesty pro průsak vody hrází
  • zeminy v tělese hráze nesmí obsahovat organické látky, které by po vyluhování mohly působit agresivně na betonové konstrukce funkčních objektů

Zemní hráze se navrhují v závislosti na použitém materiálu buď jako homogenní nebo nehomogenní se středovým či návodním těsněním. K dalším důležitým technickým parametrům které je třeba mít na mysli je šířka a převýšení koruny hráze, sklon svahů zemní hráze, návrh těsnícího prvku hráze, návrh patního drénu, opevnění návodního líce a nejdůležitější, samotný návrh výpustného zařízení viz. projekty na opravu funkčních objektů.

Vybrané realizace