+420 736 647 273   |   ludek@ludekhalas.cz

Naše práce
Projekty na obnovu a výstavbu mokřadů a vodních tůní

V rámci ochrany životního prostředí navrhujeme obnovu a výstavbu malých vodních ploch pro možnost zlepšení vodohospodářské, krajinotvorné i biologické funkce území. Vznikem či obnovou přírodního biotopu lze předpokládat, že se na něj brzy rozšíří řada chráněných druhů živočichů.

Osud většiny mokřadních biotopů byl předurčen díky postupnému zazemňování depresí k zániku. Stále častější vysychání mokřadů vedlo k rychlému snižování početnosti populací vyskytujících se původních druhů organismů. Aktuální stav mokřadů je tedy charakterizován vysokou mírou degradace a zabahněním, kdy hrozí v krátkodobém horizontu jejich zánik. Podobná situace je ohledně rostlin i živočichů.

Přírodní potenciál zanikajících mokřadních biotopů je ovšem v zájmovém území stále zcela mimořádný. Právě odtud se mohou dodnes přežívající mokřadní organismy do zregenerovaných ploch rychle znovu rozšířit a jejich populace se tak mohou dlouhodobě stabilizovat.