+420 736 647 273   |   ludek@ludekhalas.cz

Naše práce
Technický dozor stavby

Pro výstavbu vodních nádrží, rybníků, poldrů, mokřadů, revitalizací vodních toků a vodních tůní či obnově, odbahnění nebo rekonstrukci stávajících vodních nádrží, rybníků a obecně vodních děl provádíme kvalifikovaný TECHNICKÝ DOZOR STAVBY.

Technický dozor slouží v koordinaci stavby tak, aby proběhla bezproblémově a v termínu dle smlouvy o dílo mezi stavební firmou a investorem.

Výkon technického dozoru investora spočívající zejména v seznámení se s projektem a obsahem smluv, v kontrole provedených prací, stanovených termínů plnění a v kontrole průběhu realizace projektu, v kontrole a přejímání dílčích stavebních prací, které budou dalšími činnostmi zakryty, ve zhotovení soupisu vad a nedodělků a v návrhu případných nápravných opatření, v kontrole věcné a cenové správnosti a úplnosti faktur a v kontrole vedení stavebního deníku, v kontrole realizace stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení a řešení případných změn.

TD průběžně zajišťuje fotodokumentaci a informuje objednatele o všech závažných okolnostech.

 

Seznam významných vybraných služeb za poslední období:

Identifikace objednatele

Místo plnění a stručný popis plnění

Finanční objem stavby (cena v  Kč bez DPH)

realizace

AOPK ČR

IČO: 629 335 91

 

Rekonstrukce bezpečnostních přelivů na rybnících v NPR Lednické rybníky - TDS

5.600.000,-

09/2016 – 02/2018

AOPK ČR

IČO: 629 335 91

Revitalizace NPP Pastvisko u Lednice - I. etapa - TDS

8.500.000,-

08/2018 – 04/2019

OBORA OBELISK s.r.o.

IČO: 26231352

Lokalita Obelisk – mokřady v k.ú. Rakvice - TDS

21.000.000,-

11/2015 – 09/2018

Lesy České republiky, s. p.

IČO:42196451

Revitalizace lužního lesa Tvrdonice III. etapa - TDS

11.000.000,-

08/2019 – 12/2020

Moravský rybářský svaz, z.s.

IČO: 00434159

Odbahnění rybníka Budeč - TDS

60.000.000,-

09/2021 – 12/2022

AOPK ČR

IČO: 629 335 91

Obnova Vrboveckého rybníka - TDS

18.000.000,-

10/2022 – 09/2023