Projekty na rekonstrukci a opravu funkčních objektů vodních děl

Nejpoužívanějším typem trubních výpustí je požerák.

Vlastní konstrukci požeráku tvoří:

  • skříňová konstrukce z betonu, železobetonu, oceli a dřeva
  • dlužová stěna – uzávěr u požerákových výpustí; Dluže jsou dřevěné fošny výšky 0,15 – 0,20 m, které se volně zasouvají do ocelových drážek, upevněných na vnitřní straně šachty požeráku

Prázdnění nádrže nebo změna hladiny vody v nádrži se docílí postupným vyhrazováním dluží v požeráku. Pro zabezpečení požerákové výpusti před nežádoucí manipulaci se dlužemi, je koruna požeráku opatřena uzamykatelným ocelovým nebo dřevěným poklopem.

Přístup na korunu požeráku z hráze je zajištěn po lávce se zábradlím nebo je objekt umístěn přímo v návodním líci hráze tak, že lze poklop otevřít „suchou nohou“.

Podle konstrukčního uspořádání se požeráky dělí na:

  • otevřené požeráky s jednou dlužovou stěnou
  • otevřené požeráky se dvěma dlužovými stěnami
  • otevřené požeráky se třemi dlužovými stěnami
  • polozavřený požerák s jednou nebo dvěma dlužovými stěnami
  • uzavřený požerák s jednou nebo dvěma dlužovými stěnami
  • kombinovaný požerák s dlužovými stěnami a kanalizačním šoupátkem nebo stavidlovým uzávěrem

Otevřený požerák s jednou dlužovou stěnou umožňuje výhradně vypouštění vody od hladiny a navrhují se pro nejmenší nádrže. Otevřený požerák s dvojitou dlužovou stěnou umožňuje odběr vody od hladiny, ale i ode dna. V případě odběru vody ode dna je v dolní části první dlužové stěny osazena místo dluží česlová stěna, jejíž rám je zasunut do drážek pro dluže. Voda protékající česlovou stěnou stoupá vzhůru a přepadá přes horní hranu druhé česlové stěny. V případě, že je účelné vypouštět vodu od hladiny, nahradí se česlová stěna dlužemi a voda přepadá přes horní hranu obou dlužových stěn. Abychom zamezili průsaku mezi jednotlivými dlužemi (snížili ztrátu vody ze zásobního prostoru) je možno prostor mezi dlužovými stěnami vyplnit těsnícím materiálem (jíl, popel, mech), který ztráty průsakem sníží nebo zcela odstraní.

Otevřený požerák s trojitou dlužovou stěnou má obdobný účel jako otevřený požerák se dvěma dlužovými stěnami. Umožňuje odběr vody ode dna nádrže s osazením česlí do první dlužové stěny.

Polouzavřený požerák je staticky výhodnější, protože v dolní části tvoří uzavřený rám. Čelní stěna požeráku tvoří z poloviny s vlastním požerákem jednu konstrukci; v horní části – v rozsahu kolísání hladiny – je dlužová stěna, která po vyjmutí dluže umožní odběr vody z hladiny.